"Twój Dom " Stowarzyszenie Pomocy dla Bezdomnych" z siedzibą w Łodzi zostało oficjalnie powołane 15 października 2003r. wpisem w Krajowym Rejestrze  Sądowym w Łodzi.

Twórców i założycieli Stowarzyszenia zjednoczyły wspólne wartości, dążenia i cele. Przeciwstawienie się obojętności społecznej, zainteresowanie się losem drugiego człowieka, stworzeniem organizacji, która ma być narzędziem zapobiegawczym zubożeniu i bezdomności, stać się oparciem, dla tych którzy już stracili nadzieję i wiarę w lepsze jutro. Słyszeć wołanie o pomoc i skutecznie na nią reagować w odpowiednim czasie, za czym w psychice bezsilnego człowieka zrodzi się świadomość że........ jestem bezdomny, nie potrzebny nikomu, wyeliminowany ze społeczeństwa, poniżany, pogardzany i już nikogo nie obchodzi mój los.

Do chwili zawiązania się organizacji mającej na celu nieść pomoc ubogim i bezdomnym  założyciele stowarzyszenia działali w pojedynkę. Jednak ta droga okazała się mało skuteczna. Nie byli w stanie przekonać wielu urzędów do udzielenia tym ludziom skutecznej pomocy.

Zdają sobie sprawę, że brak wsparcia i należytej opieki  człowiekowi , który jej potrzebuje powoduje popadanie w stagnację, stopniowe izolowanie się od społeczeństwa, poczucie osamotnienia, bezradność, utratę wiary we własne siły i wartości jako człowieka, powoli doprowadzając do samozniszczenia, popadając na samo dno ludzkiej egzystencji na oczach najbliższej rodziny, społeczności sąsiedzkiej, pod opieką urzędów i jednostek państwowych powołanych do pomocy człowiekowi w chwilki kiedy nie może sam sobie poradzić i nie potrafi już ocenić realnie własnej sytuacji.

Założyciele Stowarzyszenia pokonali wiele przeszkód by się zjednoczyć i wspólnie krzewić swoją postawę w społeczeństwie, niosąc najwyższe wartości człowieka ,które w dzisiejszych czasach tak mało się liczą.

Wiara, miłość, nadzieja – to drogowskaz drogi życiowej Małgorzaty Kieleckiej, twórcy i założyciela, prezesa stowarzyszenia. Swoją postawą przeciwstawiła się obojętności wobec drugiego człowieka, walcząc o jego prawa do życia godnego.
 Włodzimierz Włodarski - wiceprezes
 Zofia Wendołowska :.... „ tylko z ludźmi i dla ludzi , tak naprawdę można żyć „ Z tymi słowami pełna wiary, przekonania i poświęcenia pracuje na rzecz dobra innych nie bacząc na trudności jakie trzeba pokonać.

Grzegorz Kielecki – czlonek  stowarzyszenia, wieloletni kurator społeczny w Sądzie dla Nieletnich, oddany działacz Polskiego Towarzystwa Samarytańskiego współpracującego z samarytanami niemieckimi i francuskimi.

Pozostali członkowie Stowarzyszenia Teresa Winkowska, Alicja Nowosad, Barbara Kubis, Jerzy Kielecki,  Krystyna i  Agnieszka Gawrońska, Dariusz Głogowski, Marek Sierzputowski oraz członek wspierający ksiądz Henryk Leśniewski, pełni wiary oddają się pracy społecznej świadomi, że każda pomoc jest potrzebna  w dzisiejszych czasach , gdzie zubożenie i bezdomność jest chorobą XXI wieku  nękającą wszystkie społeczności.

W działalności Stowarzyszenia jest między innymi  prowadzenie domu dla bezdomnych.  Na ten cel jeden z członków - założycieli Stowarzyszenia przekazał własny teren i budynek wymagający kapitalnego remontu w którym zamieszkuje uboga rodzina. Wierzą, że przy pomocy ludzi dobrej woli podniosą go z ruin i stanie się przystanią dla kilku jeszcze błąkających się dusz bez wiary w to ,że ktoś usłyszy ich cichy płacz i tęsknotę za życiem godnym człowieka. Dają tym samym wiarę , nadzieje i miłość tym którzy ją utracili, nie mając w nikim oparcia, żyjąc samotnie bez nadziei, że kiedyś jeszcze będą mieli ognisko rodzinne, które jest podstawą egzystencji każdego człowieka.

Ufają, że ich podopieczni pewnego dnia powrócą myślami do tych chwil i ze wzruszeniem wspomną to miejsce, stając obok nich by tym razem wspólnie podać pomocną rękę tym którzy jej będą potrzebowali.

Dom, który ma się stać w przyszłości ogniskiem rodzinnym nazwali imieniem Cypriana Camila Norwida, jednego z najwybitniejszych poetów polskiego romantyzmu, który żył i zmarł w zakładzie opiekuńczym jako bezdomny. Przywołując do życia tego wybitnego poetę nie tylko chcą podkreślić i przypomnieć jego tragiczne losy, jak również uświadomić dobitniej społeczeństwu, że nawet  wybitne jednostki w wyniku tragedii życiowej, nie zrozumiane i opuszczone mogą stać się bezdomne, a bezdomność nie może dla nas być wyznacznikiem wartości człowieka.

W budynku przeznaczonym  na ten cel niegdyś tętniło życie rodzinne pełne radości,  ciepła, i miłości, a dziś straszy swoją pustką, bije chłodem , nie słychać radosnego śmiechu tylko szum wiatru hulającego po pokojach przez dziury i szpary. W najstarszej jego części mieszka trzy osobowa rodzina w warunkach nie godnych człowieka. Wieloletnie starania i pomoc tym ludziom  ze strony jednego z twórców Stowarzyszenia nie uchroniła tej rodziny przed uzyskaniem statusu bezdomnej. Niedostateczna , a wręcz mierna pomoc i opieka ze strony MOPS-u nad tymi ludźmi nie pozwoliła na polepszenie się ich warunków bytu. Dzień po dniu popadali w coraz większą nędze, a ich  życie wraz z domem ulegało coraz większej ruinie.

Nikłe szanse w obecnych czasach związane z trudnościami  lub brakiem możliwości zatrudnienia, a co za tym idzie brak stałych dochodów, mało skuteczna pomoc najbliższego środowiska i powołanych do tego jednostek państwowych, powodują stopniowe popadanie w nędze i często powiększenia grona bezdomnych dla których tworzy się specjalne programy wychodzenia z bezdomności.

Założyciele Stowarzyszenia nie mogą  się pogodzić z takim stanem rzeczy, połączyli swe siły i pod symbolem „ Twój  Dom „ niosą pomoc najuboższym i bezdomnym obywatelom naszego kraju. Do chwili obecnej wszystkie starania związane z działalnością finansują z własnego  skromnego budżetu domowego i korzystają  z urządzeń jakie posiadają by móc zwrócić się do społeczeństwa o wsparcie w swych działaniach na rzecz dobra społecznego. Ufają, że swoimi dążeniami ich podopieczni staną się pełnowartościowymi obywatelami naszego kraju i z godnością powrócą do społeczeństwa. Wierzą, że znajdą oparcie dla swych działań nie tylko w urzędach państwowych, ale przede wszystkim we współpracy z wieloma ludźmi nie  kierującymi się tylko własnym dobrem czy sztywnymi przepisami. Otworzą się dla innych i zechcą ofiarować swoje możliwości, wiedze i serce. Szukają z nadzieją wsparcia dla przedsięwzięć którym się oddali nie bacząc na trudności i przeszkody jakie musieli dotychczas pokonać w imię drugiego człowieka.

Cytat z wiersza „ śpieszmy się kochać ludzi bo tak szybko od nas odchodzą „ nie jest dla nich pustymi słowami czego dowiedli głosząc cyt......... te słowa tak często i długo widniejące na reklamach ulicznych w dzień oświetlone przez Słońce, a w nocy lampami elektrycznymi niechaj nie będą tylko reklamą ozdabiającą nasze ulice, które codziennie przemierzamy, ale staną się drogowskazem w naszym życiu oświetlonym naszymi sercami.

     Twórcy i założyciele stowarzyszenia

   „Twój Dom „ Stowarzyszenie Pomocy dla Bezdomnych

                                                                                                                       Łódź 2003

 

O nas

Twój Dom-

Stowarzyszenie pomocy dla bezdomnych

 

Logo_Twoj_Dom_trans