Rozdział I

                                       Postanowienia  ogólne

                                                   § 1

Stowarzyszenie o nazwie „ Twój Dom-Stowarzyszenie pomocy  dla bezdomnych ” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających niesieniu pomocy poprzez wspieranie finansowe i rzeczowe najuboższym i bezdomnym obywatelom naszego kraju. Wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do osób zainteresowanych, oraz osób i jednostek organizacyjnych wspierających działalność Stowarzyszenia a także przyczynianie się do powrotu bezdomnych do funkcjonowania w społeczeństwie.

                                                   § 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Łódź

                                                   § 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o  stowarzyszeniach ( Dz. U z 2001r Nr 79,poz 885 ) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

                                                   § 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania .

                                                   § 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z prawem miejscowym .

                                                   § 6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony .

                                                   § 7

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez :

1.wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w działalności wspierającej i wspomagającej, zmiejszanie bezdomności oraz przyczynianie się do stopniowego zaniku “statutu bezdomnego”

2.współpracę i wzajemną pomoc członków stowarzyszenia.

3. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany    doświadczeń w dziedzinie realizacji programu jakim jest pomoc bezdomnym i temu   zapobieganiu

4. doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczna oraz szkolenie członków i innych    podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia

5. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji

6. prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia poprzez  aktywność kulturalna, rekreacyjna i towarzyska.

                                                   § 8

Stowarzyszenie celem  realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych .

                                                   § 9

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudnić pracowników do sprawniejszego prowadzenia swych spraw . 

                                                   § 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec ,także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który :

 1. wspiera swoja działalnością cele Stowarzyszenia

 2. przedstawi opinie ( rekomendacje ) co najmniej 2 członków stowarzyszenia i złoży deklaracje członkowską

 3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi .

                                                   § 11

Członkostwo stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

                                                   § 12

    1. Członkowie stowarzyszenia zobowiązani są:

  a ) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia  Stowarzyszenia
  b ) dbać o jego dobre imię  c ) zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół celów dla których zostało powołane Stowarzyszenie
  d ) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia
  e ) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu
 
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia na prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia w szczególności:
  a ) przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze
  b ) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia
  c ) korzystać z lokali  Stowarzyszenia
  d ) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia
  e ) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej  działalności
  f ) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do  dyspozycji członków
  g ) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie

                                                   § 13

1.Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmie w tej kwestii  stosowną uchwale.

2.W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego  Stowarzyszenie .

3.Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługującym członkom zwyczajnym
    wymienionym w § 12. ust. 2. pkt. a-g

                                                   § 14

Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby, które swą działalnością położyły szczególne zasługi dla realizacji celów Stowarzyszenia .

1.Członkowie honorowi mają wszystkie prawa przewidziane w § 12 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz .

2.Ustanie członkostwa honorowego następuje w wyniku

    1. rezygnacji pisemnej złożonej na ręce zarządu
    2. wykluczenie przez zarząd :
   a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia
   b) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu
   c) śmierć członka 

                                                   § 15

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje poprzez :

1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu
2. wykluczenie przez Zarząd:
 a) za działalność sprzeczna ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia
 b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia
 c) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w pkt..a i b
 d) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sadu

3. śmierć członka

                                                   § 16

Od uchwały zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwala Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 

                                                Rozdział  II

                                    Władze Stowarzyszenia 

                                                  § 17

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd Główny
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński

                                                   § 18

Kadencja wszystkich władz wybieralnych stowarzyszenia trwa 2 lata .

                                                   § 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykle większością głosów przy obecności najmniej polowy członków uprawnionych do glosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej .

                                                   § 20

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej Ľ członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach  porządku obrad  wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny  skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej polowa członków   uprawniona do glosowania w pierwszym terminie ,a w drugim terminie ,który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie  obradować bez względu na liczbę uczestników

4.W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni  Stowarzyszenia, oraz z głosem doradczym ,członkowie wspierający i zaproszeni  goście
5. Do kompetencji  Walnego Zgromadzenia należy:
  1)  uchwalanie programu działania  Stowarzyszenia
  2)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  3)  uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
  4)  udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
   5)  wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  6)  nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego
  7)  uchwalanie zmian statutu
  8)  podejmowanie uchwal w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji
  9)  podjecie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia
  10)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków  Stowarzyszenia
  11)  powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie  odwołań od jego  orzeczeń
   12) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu

6. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu  Koleżeńskiego  oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności polowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie ;w drugim  terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje

7. Każdemu członkowi przysługuje jeden glos

                                                  § 21

1. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie

2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch wiceprezesów, Skarbnika  i 1  członka  Zarządu

3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2-letnia kadencję

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu
5. Do kompetencji Zarządu należy:
 a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia
 b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 c) kierowanie bieżąca pracą Stowarzyszenia i określanie szczegółowych kierunków  jego działania
 d) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji ,delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do  tych organizacji i na imprezy zagraniczne
 e) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami  naczelnymi innych organizacji
  f)  organizowanie i  prowadzenie działalności gospodarczej
  g) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
 h) podejmowanie uchwał o nabywaniu ,zbywaniu i obciążaniu majątku nie  ruchomego i ruchomego Stowarzyszenia
  i) zwoływanie Walnego Zgromadzenia
   j) uchwalanie wysokości składek członkowskich

                                                   § 22

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego ,wiceprzewodniczącego i    jednego członka
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia
 b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu
 c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia
 d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości

                                                  § 23

1.Sąd Koleżeński składa się z 3  członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej

2 Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku  członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i  skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia

3 Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

4 Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków

5 Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia

6 Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.
7 Sąd koleżeński może wymierzać następujące kary
  a) upomnienia
  b) nagany
  c) zawieszenia w prawach członka
  d) wykluczenie ze Stowarzyszenia

                                                   § 24

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 pkt 2,3,4, w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu ,którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż polowe składu organu

                                                   § 25

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn i spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych, dochodów z własnej działalności gospodarczej dla wspierania celów statutowych, dotacji państwowych oraz  ofiarności publicznej

2 Funduszami oraz majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd

3 Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest prezes lub wiceprezes  Zarządu. Natomiast do zaciągania  zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia konieczne jest łączne współdziałanie dwóch osób w tym prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnik.

                                                   § 26

1 Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w     innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa

2 Podejmując uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia

3 W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach

                                          Rozdział III

                                  Postanowienia końcowe                                                     

                                                   § 27

Zmiany statutu dokonuje Walne Zgromadzenie Członków w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zgromadzenia .Natomiast w drugim terminie bezwzględną liczbą głosów członków obecnych na zgromadzeniu

                                                   § 28 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

Statut przyjęto i uchwalono na zebraniu Komitetu Założycielskiego w dniu 5.04.2003r.

 

Tymczasowy adres Stowarzyszenia
„Twój Dom-Stowarzyszenie dla bezdomnych”
ul.Felińskiego  4 m.31
 Łódź 93-252                               tel. (042) 642-14-46
 

Statut

Twój Dom-

Stowarzyszenie pomocy dla bezdomnych

 

Logo_Twoj_Dom_trans